Rośliny sadownicze

4Produkcja drzewek owocowych polega na rozmnażaniu wegetatywnym odmian polecanych do uprawy przez ich szczepienie lub okulizację na odpowiednio dobranych podkładach. Produkcję tę prowadzi się w szkółkach do tego uprawnionych na podstawie Ustawy z dnia 29 maja 1957 roku o szkółkach drzewek i krzewów owocowych. Materiał przeznaczony do sprzedaży podlega corocznej kwalifikacji i tylko taki może trafić do punktów sprzedaży. Znajomość sposobu rozmnażania drzew i krzewów owocowych, i rodzajów produkowanego przez szkółki materiału szkółkarskiego daje podstawę do dokonania właściwego wyboru drzewek i krzewów do swojego ogródka. Roślinę, na której czepi się lub okulizuje odmianę uprawną, nazywa się podkładką. Od właściwości i siły wzrostu zastosowanych podkładek w dużym stopniu uzależniona jest wielkość drzew, ich pora wejścia w okres owocowania, a także długowieczność. Dlatego też dobór podkładek ma duże znaczenie praktyczne i przy zakupie drzewek owocowych powinno się zwracać uwagę, na jakiej podkładce zostały one wyprodukowane. W zależności od metody rozmnażania podkładki stosowane w szkółkarstwie dzielą się na generatywne – otrzymywane z nasion i wegetatywne – rozmnażane przez podział rośliny matecznej. Podkładki uzyskiwane z nasion odznaczają się dość silnym wzrostem drzew oraz dobrze rozwiniętym i głęboko sięgającym systemem korzeniowym. Odmiany szlachetne szczepione na nich tworzą przeważnie drzewa duże i dość późno wchodzące w okres owocowania. Mają one małe wymagania glebowe. Udają się dobrze nawet na glebach lżejszych.